Ansvarsfriskrivning

Det åligger var och en som är intresserad av att investera i Nordic Equities fonder att tillse att investeringen sker i enlighet med gällande lagar och andra regleringar. Utländsk lag kan innebära att en investering inte får göras i fonden/erna. Andelarna i våra fonder har inte registrerats, och kommer inte att registreras i enlighet med värdepapperslagstiftning i USA eller Kanada.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det finns ingen garanti att en investerare får tillbaka det insatta beloppet. Detta gäller även vid en i övrigt positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Risknivån kan variera under ett enskilt år. För mer information om risker, avgifter och annan information hänvisas ni till fondernas faktablad och informationsbroschyrer vilka kan hämtas under Våra Fonder. Senaste årsberättelsen, och i förekommande fall halvårsberättelse kan beställas kostnadsfritt från Nordic Equities Kapitalförvaltning AB.  Det ankommer på var och en som önskar förvärva andelar att göra sin egen bedömning av en investering i våra fonder och de risker som är förknippade därmed.

Tvist eller anspråk rörande fonderna eller fondbolaget skall avgöras enligt svensk lag och exklusivt av svensk domstol.